Phần mở đầu - 8301

Mã HS Việt Nam 8301 - Khóa móc và ổ khoá (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; chốt móc và khung có chốt móc, đi cùng ổ khoá, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản.

tra cứu mã hs số 8301của Việt Nam là Đối với Khóa móc và ổ khoá (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; chốt móc và khung có chốt móc, đi cùng ổ khoá, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Khóa móc và ổ khoá (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; chốt móc và khung có chốt móc, đi cùng ổ khoá, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8301 Khóa móc và ổ khoá (loại mở bằng chìa, số hoặc điện), bằng kim loại cơ bản; chốt móc và khung có chốt móc, đi cùng ổ khoá, bằng kim loại cơ bản; chìa của các loại khóa trên, bằng kim loại cơ bản.
             83011000 Khóa móc
             83012000 Ổ khoá thuộc loại sử dụng cho xe có động cơ
             83013000 Ổ khoá thuộc loại sử dụng cho đồ dùng trong nhà
      830140 Khóa loại khác:
             83014010 Còng, xích tay
             83014090 Loại khác
             83015000 Chốt móc và khung có chốt móc, đi cùng với ổ khóa
             83016000 Bộ phận
             83017000 Chìa rời

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in