Phần mở đầu - 9028

Mã HS Việt Nam 9028 - Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm tra kích cỡ sử dụng cho các thiết bị trên.

tra cứu mã hs số 9028của Việt Nam là Đối với Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm tra kích cỡ sử dụng cho các thiết bị trên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm tra kích cỡ sử dụng cho các thiết bị trên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9028 Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm tra kích cỡ sử dụng cho các thiết bị trên.
      902810 Thiết bị đo đơn vị khí:
             90281010 Thiết bị đo đơn vị khí loại lắp trên bình ga
             90281090 Loại khác
      902820 Thiết bị đo chất lỏng:
             90282020 Công tơ nước
             90282090 Loại khác
      902830 Công tơ điện:
             90283010 Máy đếm kilôoát giờ
             90283090 Loại khác
      902890 Bộ phận và phụ kiện:
             90289010 Vỏ hoặc thân của công tơ nước
             90289090 Loại khác