Phần mở đầu - 4504

Mã HS Việt Nam 4504 - Lie kết dính (có hoặc không có chất gắn) và các sản phẩm bằng lie kết dính.

tra cứu mã hs số 4504của Việt Nam là Đối với Lie kết dính (có hoặc không có chất gắn) và các sản phẩm bằng lie kết dính.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lie kết dính (có hoặc không có chất gắn) và các sản phẩm bằng lie kết dính. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4504 Lie kết dính (có hoặc không có chất gắn) và các sản phẩm bằng lie kết dính.
             45041000 Dạng khối, tấm, lá và dải; tấm lát ở mọi hình dạng; dạng hình trụ đặc, kể cả dạng đĩa
             45049000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in