Phần mở đầu - 8805

Mã HS Việt Nam 8805 - Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay; dàn hãm tốc độ dùng cho tầu sân bay hoặc thiết bị tương tự; thiết bị huấn luyện bay mặt đất; các bộ phận của các thiết bị trên.

tra cứu mã hs số 8805của Việt Nam là Đối với Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay; dàn hãm tốc độ dùng cho tầu sân bay hoặc thiết bị tương tự; thiết bị huấn luyện bay mặt đất; các bộ phận của các thiết bị trên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay; dàn hãm tốc độ dùng cho tầu sân bay hoặc thiết bị tương tự; thiết bị huấn luyện bay mặt đất; các bộ phận của các thiết bị trên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8805 Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay; dàn hãm tốc độ dùng cho tầu sân bay hoặc thiết bị tương tự; thiết bị huấn luyện bay mặt đất; các bộ phận của các thiết bị trên.
             88051000 Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay và các bộ phận của chúng; dàn hãm tốc độ dùng cho tầu sân bay hoặc thiết bị tương tự và các bộ phận của chúng
             88052100 Thiết bị huấn luyện bay mặt đất và các bộ phận của chúng:Thiết bị mô phỏng tập trận trên không và các bộ phận của chúng
      880529 Loại khác:
             88052910 Thiết bị huấn luyện bay mặt đất
             88052990 Loại khác