Phần mở đầu - 3502

Mã HS Việt Nam 3502 - Anbumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), muối albumin và các chất dẫn xuất albumin khác.

tra cứu mã hs số 3502của Việt Nam là Đối với Anbumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), muối albumin và các chất dẫn xuất albumin khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Anbumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), muối albumin và các chất dẫn xuất albumin khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3502 Anbumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), muối albumin và các chất dẫn xuất albumin khác.
             35021100 Anbumin trứng:Đã làm khô
             35021900 Loại khác
             35022000 Albumin sữa, kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein
             35029000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in