Phần mở đầu - 2905

Mã HS Việt Nam 2905 - RƯỢU VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNGRượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, đã sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.

tra cứu mã hs số 2905của Việt Nam là Đối với RƯỢU VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNGRượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, đã sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho RƯỢU VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNGRượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, đã sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2905 RƯỢU VÀ CÁC DẪN XUẤT HALOGEN HOÁ, SULPHONAT HOÁ, NITRO HOÁ HOẶC NITROSO HOÁ CỦA CHÚNGRượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, đã sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.
             29051100 Rượu no đơn chức (monohydric):Metanol (rượu metylic)
             29051200 Propan1ol (rượu propyl) và propan2ol (rượu isopropyl)
             29051300 Butan1ol (rượu nbutylic)
             29051400 Butanol khác
             29051600 Octanol (rượu octyl) và đồng phân của nó
             29051700 Dodecan1ol (rượu laurylic), hexadecan1ol (rượu xetylic) và octadecan1ol (rượu stearylic)
             29051900 Loại khác
             29052200 Rượu đơn chức chưa no:Rượu tecpen mạch hở
             29052900 Loại khác
             29053100 Rượu hai chức:Etylen glycol (ethanediol)
             29053200 Propylen glycol (propan1,2diol)
             29053900 Loại khác
             29054100 Rượu đa chức khác:2Etyl2(hydroxymethyl)propan1,3diol (trimethylolpropan)
             29054200 Pentaerythritol
             29054300 Mannitol
             29054400 Dglucitol (sorbitol)
             29054500 Glycerol
             29054900 Loại khác
             29055100 Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của rượu mạch hở:Ethchlorvynol (INN)
             29055900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in