Phần mở đầu - 3101

Mã HS Việt Nam 3101 - Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật.

tra cứu mã hs số 3101của Việt Nam là Đối với Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3101 Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật.
             31010011 Nguồn gốc chỉ từ thực vật:Phân bón bổ sung dạng lỏng, chưa xử lý hóa học
             31010012 Loại khác, đã xử lý hóa học
             31010019 Loại khác
             31010091 Loại khác:Phân bón bổ sung dạng lỏng, chưa xử lý hóa học
             31010092 Loại khác, có nguồn gốc động vật (trừ phân chim, dơi), đã qua xử lý hóa học
             31010099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in