Phần mở đầu - 4015

Mã HS Việt Nam 4015 - Sản phẩm may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay), dùng cho mọi mục đích, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng.

tra cứu mã hs số 4015của Việt Nam là Đối với Sản phẩm may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay), dùng cho mọi mục đích, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sản phẩm may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay), dùng cho mọi mục đích, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4015 Sản phẩm may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay), dùng cho mọi mục đích, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng.
             40151100 Găng tay, găng tay hở ngón và găng bao tay:Dùng trong phẫu thuật
             40151900 Loại khác
      401590 Loại khác:
             40159010 Tạp dề chì để chống phóng xạ
             40159020 Trang phục lặn
             40159090 Loại khác