Phần mở đầu - 6811

Mã HS Việt Nam 6811 - Các sản phẩm bằng xi măngamiăng, bằng xi măngsợi xenlulô hoặc tương tự.

tra cứu mã hs số 6811của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm bằng xi măngamiăng, bằng xi măngsợi xenlulô hoặc tương tự.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm bằng xi măngamiăng, bằng xi măngsợi xenlulô hoặc tương tự. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6811 Các sản phẩm bằng xi măngamiăng, bằng xi măngsợi xenlulô hoặc tương tự.
      681140 Chứa amiăng:
             68114010 Tấm làn sóng
             68114021 Tấm, panen, ngói và các sản phẩm tương tự khác:Gạch lát nền hoặc ốp tường chứa plastic
             68114029 Loại khác
             68114030 Ống hoặc ống dẫn
             68114040 Các khớp nối ống hoặc ống dẫn
             68114090 Loại khác
             68118100 Không chứa amiăng:Tấm làn sóng
      681182 Tấm, panen, ngói và các sản phẩm tương tự khác:
             68118210 Gạch lát nền hoặc ốp tường chứa plastic
             68118290 Loại khác
      681189 Loại khác:
             68118910 Ống hoặc ống dẫn
             68118920 Các khớp nối ống hoặc ống dẫn
             68118990 Loại khác