Phần mở đầu - 6807

Mã HS Việt Nam 6807 - Các sản phẩm bằng asphalt hoặc bằng vật liệu tương tự (ví dụ, bitum dầu mỏ hoặc hắc ín, than đá).

tra cứu mã hs số 6807của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm bằng asphalt hoặc bằng vật liệu tương tự (ví dụ, bitum dầu mỏ hoặc hắc ín, than đá).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm bằng asphalt hoặc bằng vật liệu tương tự (ví dụ, bitum dầu mỏ hoặc hắc ín, than đá). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6807 Các sản phẩm bằng asphalt hoặc bằng vật liệu tương tự (ví dụ, bitum dầu mỏ hoặc hắc ín, than đá).
             68071000 Dạng cuộn
      680790 Loại khác:
             68079010 Ngói
             68079090 Loại khác