Phần mở đầu - 5403

Mã HS Việt Nam 5403 - Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex.

tra cứu mã hs số 5403của Việt Nam là Đối với Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5403 Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex.
             54031000 Sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vitcô (viscose)
      540331 Sợi khác, đơn:Từ tơ tái tạo vitcô (viscose), không xoắn hoặc xoắn không quá 120 vòng xoắn trên mét:
             54033110 Sợi đã được dệt
             54033190 Loại khác
      540332 Từ tơ tái tạo vitcô (viscose), xoắn trên 120 vòng xoắn trên mét:
             54033210 Sợi đã được dệt
             54033290 Loại khác
      540333 Từ xenlulo axetat:
             54033310 Sợi đã được dệt
             54033390 Loại khác
      540339 Loại khác:
             54033910 Sợi đã được dệt
             54033990 Loại khác
      540341 Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp:Từ tơ tái tạo vitcô (viscose):
             54034110 Sợi đã được dệt
             54034190 Loại khác
      540342 Từ xenlulo axetat:
             54034210 Sợi đã được dệt
             54034290 Loại khác
      540349 Loại khác:
             54034910 Sợi đã được dệt
             54034990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in