Phần mở đầu - 6702

Mã HS Việt Nam 6702 - Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của chúng; các sản phẩm làm bằng hoa, lá hoặc quả nhân tạo.

tra cứu mã hs số 6702của Việt Nam là Đối với Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của chúng; các sản phẩm làm bằng hoa, lá hoặc quả nhân tạo.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của chúng; các sản phẩm làm bằng hoa, lá hoặc quả nhân tạo. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6702 Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của chúng; các sản phẩm làm bằng hoa, lá hoặc quả nhân tạo.
             67021000 Bằng plastic
      670290 Bằng vật liệu khác:
             67029010 Bằng giấy
             67029020 Bằng vật liệu dệt
             67029090 Loại khác