Phần mở đầu - 7107

Mã HS Việt Nam 7107 - Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm.

tra cứu mã hs số 7107của Việt Nam là Đối với Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7107 Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm.
             71070000 Kim loại cơ bản được dát phủ bạc, chưa gia công quá mức bán thành phẩm.