Phần mở đầu - 8440

Mã HS Việt Nam 8440 - Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách.

tra cứu mã hs số 8440của Việt Nam là Đối với Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8440 Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách.
      844010 Máy:
             84401010 Hoạt động bằng điện
             84401020 Không hoạt động bằng điện
      844090 Bộ phận:
             84409010 Của máy hoạt động bằng điện
             84409020 Của máy không hoạt động bằng điện