Phần mở đầu - 5808

Mã HS Việt Nam 5808 - Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí dạng chiếc, không thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc; tua, ngù và các mặt hàng tương tự.

tra cứu mã hs số 5808của Việt Nam là Đối với Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí dạng chiếc, không thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc; tua, ngù và các mặt hàng tương tự.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí dạng chiếc, không thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc; tua, ngù và các mặt hàng tương tự. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5808 Các dải bện dạng chiếc; dải, mảnh trang trí dạng chiếc, không thêu, trừ loại dệt kim hoặc móc; tua, ngù và các mặt hàng tương tự.
      580810 Các dải bện dạng chiếc:
             58081010 Kết hợp với sợi cao su
             58081090 Loại khác
      580890 Loại khác:
             58089010 Kết hợp với sợi cao su
             58089090 Loại khác