Phần mở đầu - 9606

Mã HS Việt Nam 9606 - Khuy, khuy bấm, khoá bấm và khuy tán bấm, lõi khuy (loại khuy bọc) và các bộ phận khác của các mặt hàng này; khuy chưa hoàn chỉnh (button blanks).

tra cứu mã hs số 9606của Việt Nam là Đối với Khuy, khuy bấm, khoá bấm và khuy tán bấm, lõi khuy (loại khuy bọc) và các bộ phận khác của các mặt hàng này; khuy chưa hoàn chỉnh (button blanks).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Khuy, khuy bấm, khoá bấm và khuy tán bấm, lõi khuy (loại khuy bọc) và các bộ phận khác của các mặt hàng này; khuy chưa hoàn chỉnh (button blanks). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9606 Khuy, khuy bấm, khoá bấm và khuy tán bấm, lõi khuy (loại khuy bọc) và các bộ phận khác của các mặt hàng này; khuy chưa hoàn chỉnh (button blanks).
      960610 Khuy bấm, khóa bấm và khuy tán bấm và bộ phận của chúng:
             96061010 Bằng plastic
             96061090 Loại khác
             96062100 Khuy:Bằng plastic, không bọc vật liệu dệt
             96062200 Bằng kim loại cơ bản, không bọc vật liệu dệt
             96062900 Loại khác
      960630 Lõi khuy và các bộ phận khác của khuy; khuy chưa hoàn chỉnh:
             96063010 Bằng plastic
             96063090 Loại khác