Phần mở đầu - 1701

Mã HS Việt Nam 1701 - Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.

tra cứu mã hs số 1701của Việt Nam là Đối với Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1701 Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hoá học, ở thể rắn.
             17011200 Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:Đường củ cải
             17011300 Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này
             17011400 Các loại đường mía khác
             17019100 Loại khác:Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu
      170199 Loại khác:
             17019911 Đường đã tinh luyện:Đường trắng
             17019919 Loại khác
             17019990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in