Phần mở đầu - 4816

Mã HS Việt Nam 4816 - Giấy than, giấy tự nhân bản và các loại giấy dùng để sao chụp khác hoặc giấy chuyển (trừ các loại thuộc nhóm 48.09), giấy nến nhân bản và các tấm in offset, bằng giấy, đã hoặc chưa đóng hộp.

tra cứu mã hs số 4816của Việt Nam là Đối với Giấy than, giấy tự nhân bản và các loại giấy dùng để sao chụp khác hoặc giấy chuyển (trừ các loại thuộc nhóm 48.09), giấy nến nhân bản và các tấm in offset, bằng giấy, đã hoặc chưa đóng hộp.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giấy than, giấy tự nhân bản và các loại giấy dùng để sao chụp khác hoặc giấy chuyển (trừ các loại thuộc nhóm 48.09), giấy nến nhân bản và các tấm in offset, bằng giấy, đã hoặc chưa đóng hộp. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4816 Giấy than, giấy tự nhân bản và các loại giấy dùng để sao chụp khác hoặc giấy chuyển (trừ các loại thuộc nhóm 48.09), giấy nến nhân bản và các tấm in offset, bằng giấy, đã hoặc chưa đóng hộp.
      481620 Giấy tự nhân bản:
             48162010 Dạng cuộn với chiều rộng trên 15 cm nhưng không quá 36 cm
             48162090 Loại khác
      481690 Loại khác:
             48169010 Giấy than
             48169020 Giấy dùng để sao chụp khác
             48169030 Tấm in offset
             48169040 Giấy chuyển nhiệt
             48169090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in