Phần mở đầu - 2924

Mã HS Việt Nam 2924 - Hợp chất chức carboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic.

tra cứu mã hs số 2924của Việt Nam là Đối với Hợp chất chức carboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp chất chức carboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2924 Hợp chất chức carboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic.
             29241100 Amit mạch hở (kể cả carbamates mạch hở) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:Meprobamat (INN)
             29241200 Floaxetamit (ISO), monocrotophos (ISO) và phosphamidon (ISO)
             29241900 Loại khác
      292421 Amit mạch vòng (kể cả carbamates mạch vòng) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:Ureines và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:
             29242110 4Ethoxyphenylurea (dulcin)
             29242120 Diuron và monuron
             29242190 Loại khác
             29242300 2axit acetamidobenzoic (Naxit acetylanthranilic) và muối của chúng
             29242400 Ethinamat (INN)
      292429 Loại khác:
             29242910 Aspartam
             29242920 Butylphenylmethyl cacbamat; methyl isopropyl phenyl carbamat
             29242990 Loại khác