Phần mở đầu - 2925

Mã HS Việt Nam 2925 - Hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin.

tra cứu mã hs số 2925của Việt Nam là Đối với Hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2925 Hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin.
             29251100 Imit và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:Sacarin và muối của nó
             29251200 Glutethimit (INN)
             29251900 Loại khác
             29252100 Imin và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng:Clodimeform (ISO)
             29252900 Loại khác