Phần mở đầu - 2918

Mã HS Việt Nam 2918 - Axit carboxylic có thêm chức oxy và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

tra cứu mã hs số 2918của Việt Nam là Đối với Axit carboxylic có thêm chức oxy và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Axit carboxylic có thêm chức oxy và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2918 Axit carboxylic có thêm chức oxy và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.
             29181100 Axit carboxylic có chức rượu nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:Axit lactic, muối và este của nó
             29181200 Axit tactaric
             29181300 Muối và este của axit tactaric
             29181400 Axit citric
      291815 Muối và este của axit citric:
             29181510 Canxi citrat
             29181590 Loại khác
             29181600 Axit gluconic, muối và este của nó
             29181800 Chlobenzilat (ISO)
             29181900 Loại khác
             29182100 Axit carboxylic có chức phenol nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:Axit salicylic và muối của nó
             29182200 Axit oaxetylsali cylic, muối và este của nó
             29182300 Este khác của axit salicylic và muối của nó
      291829 Loại khác:
             29182910 Este sulphonic alkyl của phenol
             29182990 Loại khác
             29183000 Axit carboxylic có chức aldehyt hoặc chức xeton nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên
             29189100 Loại khác:2,4,5T (ISO) (2,4,5triclophenoxy acetic) muối và este của nó
             29189900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in