Phần mở đầu - 5701

Mã HS Việt Nam 5701 - Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt gút, đã hoặc chưa hoàn thiện.

tra cứu mã hs số 5701của Việt Nam là Đối với Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt gút, đã hoặc chưa hoàn thiện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt gút, đã hoặc chưa hoàn thiện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5701 Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt gút, đã hoặc chưa hoàn thiện.
      570110 Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:
             57011010 Thảm cầu nguyện
             57011090 Loại khác
      570190 Từ các vật liệu dệt khác:
             57019011 Từ bông:Thảm cầu nguyện
             57019019 Loại khác
             57019091 Loại khác:Thảm cầu nguyện
             57019099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in