Phần mở đầu - 5702

Mã HS Việt Nam 5702 - Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự.

tra cứu mã hs số 5702của Việt Nam là Đối với Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5702 Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự.
             57021000 Thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự
             57022000 Hàng dệt trải sàn từ xơ dừa
             57023100 Loại khác, có cấu tạo vòng lông, chưa hoàn thiện:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             57023200 Từ các vật liệu dệt nhân tạo
      570239 Từ các loại vật liệu dệt khác:
             57023910 Từ bông
             57023920 Từ xơ đay
             57023990 Loại khác
      570241 Loại khác, có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:
             57024110 Thảm cầu nguyện
             57024190 Loại khác
      570242 Từ các vật liệu dệt nhân tạo:
             57024210 Thảm cầu nguyện
             57024290 Loại khác
      570249 Từ các vật liệu dệt khác:
             57024911 Từ bông:Thảm cầu nguyện
             57024919 Loại khác
             57024920 Từ xơ đay
             57024990 Loại khác
      570250 Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, chưa hoàn thiện:
             57025010 Từ bông
             57025020 Từ xơ đay
             57025090 Loại khác
      570291 Loại khác, không có cấu tạo vòng lông, đã hoàn thiện:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:
             57029110 Thảm cầu nguyện
             57029190 Loại khác
      570292 Từ các vật liệu dệt nhân tạo:
             57029210 Thảm cầu nguyện
             57029290 Loại khác
      570299 Từ các loại vật liệu dệt khác:
             57029911 Từ bông:Thảm cầu nguyện
             57029919 Loại khác
             57029920 Từ xơ đay
             57029990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in