Phần mở đầu - 3501

Mã HS Việt Nam 3501 - Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác; keo casein.

tra cứu mã hs số 3501của Việt Nam là Đối với Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác; keo casein.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác; keo casein. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3501 Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác; keo casein.
             35011000 Casein
    35019 Loại khác:
             35019010 Các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác
             35019020  Keo casein

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in