Phần mở đầu - 2829

Mã HS Việt Nam 2829 - Clorat và peclorat; bromat và pebromat; iotdat và peiodat.

tra cứu mã hs số 2829của Việt Nam là Đối với Clorat và peclorat; bromat và pebromat; iotdat và peiodat.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Clorat và peclorat; bromat và pebromat; iotdat và peiodat. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2829 Clorat và peclorat; bromat và pebromat; iotdat và peiodat.
             28291100 Clorat:Của natri
             28291900 Loại khác
      282990 Loại khác:
             28299010 Natri perchlorat
             28299090 Loại khác