Phần mở đầu - 3706

Mã HS Việt Nam 3706 - Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng.

tra cứu mã hs số 3706của Việt Nam là Đối với Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3706 Phim điện ảnh đã phơi sáng và đã tráng, đã hoặc chưa có rãnh tiếng hoặc chỉ có duy nhất rãnh tiếng.
    37061 Loại chiều rộng từ 35 mm trở lên:
             37061010 Phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật và phim khoa học
             37061030 Phim tài liệu khác
             37061040 Loại khác, chỉ có duy nhất rãnh tiếng
             37061090 Loại khác
    37069 Loại khác:
             37069010 Phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật và phim khoa học
             37069030 Phim tài liệu khác
             37069040 Loại khác, chỉ có duy nhất rãnh tiếng
             37069090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in