Phần mở đầu - 8105

Mã HS Việt Nam 8105 - Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 8105của Việt Nam là Đối với Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8105 Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
      810520 Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban chưa gia công; bột:
             81052010 Co ban chưa gia công
             81052090 Loại khác
             81053000 Phế liệu và mảnh vụn
             81059000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in