Phần mở đầu - 1513

Mã HS Việt Nam 1513 - Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ babasu và các phần phân đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.

tra cứu mã hs số 1513của Việt Nam là Đối với Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ babasu và các phần phân đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ babasu và các phần phân đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1513 Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ babasu và các phần phân đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học.
             15131100 Dầu dừa (copra) và các phân đoạn của dầu dừa:Dầu thô
      151319 Loại khác:
             15131910 Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế
             15131990 Loại khác
      151321 Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ babasu và các phần phân đoạn của chúng:Dầu thô:
             15132110 Dầu hạt cọ
             15132190 Loại khác
      151329 Loại khác:
             15132911 Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ hoặc dầu cọ babasu chưa tinh chế:Các phần phân đoạn thể rắn của dầu hạt cọ chưa tinh chế
             15132912 Các phần phân đoạn thể rắn của dầu cọ babasu chưa tinh chế
             15132913 Loại khác, của dầu hạt cọ chưa tinh chế
             15132914 Loại khác, của dầu cọ babasu chưa tinh chế
             15132991 Loại khác:Các phần phân đoạn thể rắn của dầu hạt cọ
             15132992 Các phần phân đoạn thể rắn của dầu cọ babasu
             15132994 Olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi
             15132995 Dầu hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi
             15132996 Loại khác, của dầu hạt cọ
             15132997 Loại khác, của dầu cọ babasu

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in