Phần mở đầu - 2704

Mã HS Việt Nam 2704 - Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá.

tra cứu mã hs số 2704của Việt Nam là Đối với Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2704 Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá.
             27040010 Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá
             27040020 Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hay than bùn
             27040030 Muội bình chưng than đá