Phần mở đầu - 2843

Mã HS Việt Nam 2843 - Kim loại quý dạng keo; hợp chất hữu cơ hay vô cơ của kim loại quý, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hỗn hống của kim loại quý.

tra cứu mã hs số 2843của Việt Nam là Đối với Kim loại quý dạng keo; hợp chất hữu cơ hay vô cơ của kim loại quý, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hỗn hống của kim loại quý.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kim loại quý dạng keo; hợp chất hữu cơ hay vô cơ của kim loại quý, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hỗn hống của kim loại quý. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2843 Kim loại quý dạng keo; hợp chất hữu cơ hay vô cơ của kim loại quý, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hỗn hống của kim loại quý.
             28431000 Kim loại quý dạng keo
             28432100 Hợp chất bạc:Nitrat bạc
             28432900 Loại khác
             28433000 Hợp chất vàng
             28439000 Hợp chất khác; hỗn hống

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in