Phần mở đầu - 3205

Mã HS Việt Nam 3205 - Các chất màu; các chế phẩm từ các chất màu như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.

tra cứu mã hs số 3205của Việt Nam là Đối với Các chất màu; các chế phẩm từ các chất màu như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các chất màu; các chế phẩm từ các chất màu như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3205 Các chất màu; các chế phẩm từ các chất màu như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.
             32050000 Các chất màu; các chế phẩm từ các chất màu như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.