Phần mở đầu - 4005

Mã HS Việt Nam 4005 - Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.

tra cứu mã hs số 4005của Việt Nam là Đối với Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4005 Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
      400510 Hỗn hợp với muội carbon hoặc oxit silic:
             40051010 Của keo tự nhiên
             40051090 Loại khác
             40052000 Dạng dung dịch; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10
      400591 Loại khác:Dạng tấm, lá và dải:
             40059110 Của keo tự nhiên
             40059190 Loại khác
      400599 Loại khác:
             40059910 Dạng latex (dạng mủ cao su)
             40059990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in