Phần mở đầu - 2929

Mã HS Việt Nam 2929 - Hợp chất chức nitơ khác.

tra cứu mã hs số 2929của Việt Nam là Đối với Hợp chất chức nitơ khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp chất chức nitơ khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2929 Hợp chất chức nitơ khác.
      292910 Isoxianat:
             29291010 Diphenylmethane diisocyanate (MDI)
             29291020 Toluene diisocyanate
             29291090 Loại khác
      292990  Loại khác:
             29299010 Natri cyclamat
             29299020 Cyclamat khác
             29299090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in