Phần mở đầu - 8609

Mã HS Việt Nam 8609 - Côngtennơ (Container) (kể cả côngtennơ dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức.

tra cứu mã hs số 8609của Việt Nam là Đối với Côngtennơ (Container) (kể cả côngtennơ dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Côngtennơ (Container) (kể cả côngtennơ dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8609 Côngtennơ (Container) (kể cả côngtennơ dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức.
             86090000 Côngtennơ (Container) (kể cả côngtennơ dùng vận chuyển chất lỏng) được thiết kế và trang bị đặc biệt để vận chuyển theo một hoặc nhiều phương thức.