Phần mở đầu - 8454

Mã HS Việt Nam 8454 - Lò thổi, nồi rót, khuôn đúc thỏi và máy đúc, dùng trong luyện kim hay đúc kim loại.

tra cứu mã hs số 8454của Việt Nam là Đối với Lò thổi, nồi rót, khuôn đúc thỏi và máy đúc, dùng trong luyện kim hay đúc kim loại.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lò thổi, nồi rót, khuôn đúc thỏi và máy đúc, dùng trong luyện kim hay đúc kim loại. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8454 Lò thổi, nồi rót, khuôn đúc thỏi và máy đúc, dùng trong luyện kim hay đúc kim loại.
             84541000 Lò thổi
             84542000 Khuôn đúc thỏi và nồi rót
             84543000 Máy đúc
             84549000 Bộ phận