Phần mở đầu - 1605

Mã HS Việt Nam 1605 - Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản.

tra cứu mã hs số 1605của Việt Nam là Đối với Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1605 Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản.
      160510 Cua, ghẹ:
             16051010 Đóng gói kín khí
             16051090 Loại khác
      160521 Tôm shrimp và tôm prawn:Không đóng hộp kín khí:
             16052110 Tôm shrimp dạng bột nhão
             16052190 Loại khác
      160529 Loại khác:
             16052910 Tôm shrimp dạng bột nhão
             16052990 Loại khác
             16053000 Tôm hùm
             16054000 Động vật giáp xác khác
             16055100 Động vật thân mềm:Hàu
             16055200 Điệp, kể cả điệp nữ hoàng
             16055300 Vẹm (Mussels)
             16055400 Mực nang và mực ống
             16055500 Bạch tuộc
             16055600 Trai, sò
             16055700 Bào ngư
             16055800 Ốc, trừ ốc biển
             16055900 Loại khác
             16056100 Động vật thủy sinh không xương sống khác:Hải sâm
             16056200 Nhím biển
             16056300 Sứa
             16056900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in