Phần mở đầu - 8507

Mã HS Việt Nam 8507 - Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, hình chữ nhật hoặc hình khác (kể cả hình vuông).

tra cứu mã hs số 8507của Việt Nam là Đối với Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, hình chữ nhật hoặc hình khác (kể cả hình vuông).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, hình chữ nhật hoặc hình khác (kể cả hình vuông). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8507 Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, hình chữ nhật hoặc hình khác (kể cả hình vuông).
      850710 Bằng axitchì, loại dùng để khởi động động cơ piston:
             85071010 Dùng cho máy bay
             85071092 Loại khác:6V hoặc 12V, có dung lượng phóng điện không quá 200Ah:Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm
             85071093 Loại khác
             85071094 Loại khác:Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) không quá 13 cm
             85071099 Loại khác
      850720 Ắc qui axitchì khác:
             85072010 Loại dùng cho máy bay
             85072091 Loại khác:6V hoặc 12V, có dung lượng phóng điện không quá 200Ah:Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 13 cm nhưng không quá 23cm
             85072092 Loại khác
             85072093 Loại khác:Chiều cao (không bao gồm đầu cực và tay cầm) trên 13 cm nhưng không quá 23cm
             85072099 Loại khác
      850730 Bằng nikencađimi:
             85073010 Loại dùng cho máy bay
             85073090 Loại khác
      850740 Bằng nikensắt:
             85074010 Loại dùng cho máy bay
             85074090 Loại khác
             85075000 Bằng Nikelhydrua kim loại
      850760 Bằng ion liti:
             85076010 Loại dùng cho máy tính xách tay (kể cả loại notebook và subnotebook)
             85076090 Loại khác
      850780 Ắc qui khác:
             85078010 Loại dùng cho máy bay
             85078091 Loại khác:Loại dùng cho máy tính xách tay (kể cả loại notebook và subnotebook)
             85078099 Loại khác
      850790 Bộ phận:
             85079011 Các bản cực:Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 và 8507.10.99
             85079012 Của loại sử dụng cho máy bay
             85079019 Loại khác
             85079091 Loại khác:Của loại sử dụng cho máy bay
             85079092 Vách ngăn ắc qui, làm từ mọi vật liệu trừ PVC
             85079093 Loại khác, của hàng hóa thuộc phân nhóm 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 hoặc 8507.10.99
             85079099 Loại khác