Phần mở đầu - 3606

Mã HS Việt Nam 3606 - Hợp kim xerisắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng; các sản phẩm làm từ vật liệu dễ cháy như đã nêu trong Chú giải 2 của Chương này.

tra cứu mã hs số 3606của Việt Nam là Đối với Hợp kim xerisắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng; các sản phẩm làm từ vật liệu dễ cháy như đã nêu trong Chú giải 2 của Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp kim xerisắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng; các sản phẩm làm từ vật liệu dễ cháy như đã nêu trong Chú giải 2 của Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3606 Hợp kim xerisắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng; các sản phẩm làm từ vật liệu dễ cháy như đã nêu trong Chú giải 2 của Chương này.
             36061000 Nhiên liệu lỏng hoặc nhiên liệu khí hóa lỏng đựng trong thùng dùng cho bơm hoặc thay thế ga bật lửa, có dung tích không quá 300cm3
    36069 Loại khác:
             36069010 Nhiên liệu rắn hoặc bán rắn, cồn rắn và các nhiên liệu được điều chế tương tự khác
             36069020 Đá lửa dùng cho bật lửa
             36069030 Hợp kim fero xeri và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng
             36069040 Đuốc nhựa cây, các vật tạo sáng bằng lửa và các loại tương tự
             36069090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in