Phần mở đầu - 8902

Mã HS Việt Nam 8902 - Tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản; tàu chế biến và các loại tàu khác dùng cho chế biến hay bảo quản thuỷ sản đánh bắt.

tra cứu mã hs số 8902của Việt Nam là Đối với Tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản; tàu chế biến và các loại tàu khác dùng cho chế biến hay bảo quản thuỷ sản đánh bắt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản; tàu chế biến và các loại tàu khác dùng cho chế biến hay bảo quản thuỷ sản đánh bắt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8902 Tàu thuyền đánh bắt thuỷ sản; tàu chế biến và các loại tàu khác dùng cho chế biến hay bảo quản thuỷ sản đánh bắt.
             89020021 Tàu thuyền đánh bắt thủy sản:Tấn đăng ký không quá 26
             89020022 Tấn đăng ký trên 26 nhưng không quá 40
             89020023 Tấn đăng ký từ 40 trở lên nhưng không quá 250
             89020024 Tấn đăng ký trên 250 nhưng không quá 1.000
             89020025 Tấn đăng ký trên 1.000 nhưng không quá 4.000
             89020026 Tấn đăng ký trên 4.000
             89020091 Loại khác:Tấn đăng ký không quá 26
             89020092 Tấn đăng ký trên 26 nhưng không quá 40
             89020093 Tấn đăng ký từ 40 trở lên nhưng không quá 250
             89020094 Tấn đăng ký trên 250 nhưng không quá 1.000
             89020095 Tấn đăng ký trên 1.000 nhưng không quá 4.000
             89020096 Tấn đăng ký trên 4.000

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in