Phần mở đầu - 7226

Mã HS Việt Nam 7226 - Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.

tra cứu mã hs số 7226của Việt Nam là Đối với Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7226 Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.
      722611 Bằng thép silic kỹ thuật điện:Các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng:
             72261110 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
             72261190 Loại khác
      722619 Loại khác:
             72261910 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
             72261990 Loại khác
      722620 Bằng thép gió:
             72262010 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
             72262090 Loại khác
      722691 Loại khác:Chưa được gia công quá mức cán nóng:
             72269110 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
             72269190 Loại khác
      722692 Chưa gia công quá mức cán nguội (ép nguội):
             72269210 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
             72269290 Loại khác
      722699 Loại khác:
             72269911 Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm:Mạ hoặc tráng kẽm
             72269919 Loại khác
             72269991 Loại khác:Mạ hoặc tráng kẽm
             72269999 Loại khác