Phần mở đầu - 1106

Mã HS Việt Nam 1106 - Bột, bột mịn và bột thô, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8.

tra cứu mã hs số 1106của Việt Nam là Đối với Bột, bột mịn và bột thô, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột, bột mịn và bột thô, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1106 Bột, bột mịn và bột thô, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc Chương 8.
             11061000 Từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13
      110620 Từ cọ sago hoặc từ rễ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14:
             11062010 Từ sắn
             11062021 Từ cọ sago:Bột thô
             11062029 Loại khác
             11062090 Loại khác
             11063000 Từ các sản phẩm thuộc Chương 8