Phần mở đầu - 7019

Mã HS Việt Nam 7019 - Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt).

tra cứu mã hs số 7019của Việt Nam là Đối với Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7019 Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt).
             70191100 Ở dạng bị cắt mảnh, sợi thô, sợi xe và sợi bện đã cắt đoạn:Sợi bện đã cắt đoạn, chiều dài không quá 50 mm
             70191200 Sợi thô
      701919 Loại khác:
             70191910 Sợi xe
             70191990 Loại khác
             70193100 Tấm mỏng (voan), mạng, chiếu, đệm, tấm và các sản phẩm không dệt tương tự:Chiếu
             70193200 Tấm mỏng (voan)
      701939 Loại khác:
             70193910 Vật liệu bọc ngoài đường ống bằng sợi thủy tinh đã được thấm tẩm nhựa đường hoặc nhựa than đá
             70193990 Loại khác
             70194000 Vải dệt thoi từ sợi thô
             70195100 Vải dệt thoi khác:Có chiều rộng không quá 30 cm
             70195200 Có chiều rộng trên 30 cm, dệt trơn, trọng lượng dưới 250 g/m2, dệt từ sợi filament có độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 136 tex
             70195900 Loại khác
      701990 Loại khác:
             70199010 Sợi thuỷ tinh (kể cả len thuỷ tinh)
             70199090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in