Phần mở đầu - 2903

Mã HS Việt Nam 2903 - Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon.

tra cứu mã hs số 2903của Việt Nam là Đối với Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2903 Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon.
      290311 Dẫn xuất clo hoá no của hydrocarbon mạch hở:Clorometan (clorua metyl) và cloroetan (clorua etyl):
             29031110 Clorua metyl
             29031190 Loại khác
             29031200 Dichlorometan (metylen clorua)
             29031300 Cloroform (trichlorometan)
             29031400 Carbon tetraclorua
             29031500 Etylendiclorua (ISO) (1,2dicloetan)
      290319 Loại khác:
             29031910 1,2Dichloropropane (propylene dichloride) và dichlorobutanes
             29031920 1,1,1Trichloroethane (methyl chloroform)
             29031990 Loại khác
             29032100 Dẫn xuất clo hoá chưa bão hoà của hydrocarbon mạch hở: Vinyl chloride (chloroethylene)
             29032200  Trichloroethylene
             29032300   Tetrachloroethylen (perchloroethylen)
             29032900 Loại khác
             29033100 Dẫn xuất flo hoá, brom hoá hoặc iot hoá của hydrocarbon mạch hở:Etylen dibromua (ISO) (1,2dibrometan)
      290339 Loại khác:
             29033910 Methyl bromua
             29033990 Loại khác
             29037100 Dẫn xuất halogen hóa của hydrocacbon mạch hở chứa hai hoặc nhiều halogen khác nhau:Chlorodifluoromethane
             29037200 Các hợp chất dichlorotrifluoroethane
             29037300 Các hợp chất dichlorofluoroethane
             29037400 Các hợp chất chlorodifluoroethane
             29037500 Các hợp chất dichloropentafluoropropane
             29037600 Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane và các hợp chất dibromotetrafluoroethane
             29037700 Loại khác, perhalogen hóa chỉ với flo và clo
             29037800 Các dẫn xuất perhalogen hóa khác
             29037900 Loại khác
             29038100 Dẫn xuất halogen hóa của hydrocarbon cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic:1,2,3,4,5,6Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), bao gồm Lindane (ISO, INN)
             29038200 Aldrin (ISO), chlordane (ISO) và heptachlor (ISO)
             29038900 Loại khác
             29039100 Dẫn xuất halogen hóa của hydrocacbon thơm:Chlorobenzene, odichlorobenzene và pdichlorobenzene
             29039200 Hexachlorobenzene (ISO) và DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1trichloro2,2bis (pchlorophenyl) etan)
             29039900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in