Phần mở đầu - 2908

Mã HS Việt Nam 2908 - Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của phenol hoặc của rượuphenol.

tra cứu mã hs số 2908của Việt Nam là Đối với Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của phenol hoặc của rượuphenol.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của phenol hoặc của rượuphenol. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2908 Dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của phenol hoặc của rượuphenol.
             29081100 Dẫn xuất chỉ chứa halogen và muối của chúng:Pentaclophenol (ISO)
             29081900 Loại khác
             29089100 Loại khác:Dinoseb (ISO) và muối của nó
             29089200 4,6Dinitroocresol (DNOC (ISO)) và muối của nó
             29089900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in