Phần mở đầu - 2933

Mã HS Việt Nam 2933 - Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ.

tra cứu mã hs số 2933của Việt Nam là Đối với Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2933 Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố ni tơ.
      293311 Hợp chất có chứa một vòng pyrazole chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:Phenazon (antipyrin) và các dẫn xuất của nó:
             29331110 Dipyron (analgin)
             29331190 Loại khác
             29331900 Loại khác
             29332100 Hợp chất có chứa một vòng imidazole chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:Hydantoin và các dẫn xuất của nó
      293329 Loại khác:
             29332910 Cimetiđin
             29332990 Loại khác
             29333100 Hợp chất có chứa một vòng pyridin chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:Piridin và muối của nó
             29333200 Piperidin và muối của nó
             29333300 Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), methylphenidat (INN), pentazocin (INN), pethidin (INN), pethidin (INN) chất trung gian A, phencyclidin (INN) (PCP), phenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramit (INN), propiram (INN) và trimeperidin (INN); muối của chúng
      293339 Loại khác:
             29333910 Clopheniramin và isoniazit
             29333930 Muối paraquat
             29333990 Loại khác
             29334100 Hợp chất chứa trong cấu trúc 1 vòng quinolin hoặc isoquinolin (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm:Levorphanol (INN) và muối của nó
             29334900 Loại khác
             29335200 Hợp chất có chứa 1 vòng pyrimidin (đã hoặc chưa hydro hóa) hoặc vòng piperazin trong cấu trúc:Malonylurea (axit bacbituric) và các muối của nó
             29335300 Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methyl phenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital(INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) và vinylbital (INN); các muối của chúng
             29335400 Các dẫn xuất khác của malonylurea (axit barbituric); muối của chúng
             29335500 Loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) và zipeprol (INN); muối của chúng
      293359 Loại khác:
             29335910 Diazinon
             29335990 Loại khác
             29336100 Hợp chất chứa vòng triazin chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:Melamin
             29336900 Loại khác
             29337100 Lactam:6Hexanelactam (epsiloncaprolactam)
             29337200 Clobazam (INN) và methyprylon (INN)
             29337900 Lactam khác
             29339100 Loại khác:Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), norđazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) và triazolam (INN); muối của chúng
      293399 Loại khác:
             29339910 Mebendazol hoặc parbendazol
             29339990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in