Phần mở đầu - 0501

Mã HS Việt Nam 0501 - Tóc người, chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc.

tra cứu mã hs số 0501của Việt Nam là Đối với Tóc người, chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tóc người, chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0501 Tóc người, chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc.
             05010000 Tóc người, chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc.