Phần mở đầu - 9026

Mã HS Việt Nam 9026 - Dụng cụ và máy đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hay chất khí (ví dụ, dụng cụ đo lưu lượng, dụng cụ đo mức, áp kế, nhiệt kế), trừ các dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm 90.14, 90.15, 90.28 hoặc 90.32.

tra cứu mã hs số 9026của Việt Nam là Đối với Dụng cụ và máy đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hay chất khí (ví dụ, dụng cụ đo lưu lượng, dụng cụ đo mức, áp kế, nhiệt kế), trừ các dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm 90.14, 90.15, 90.28 hoặc 90.32.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dụng cụ và máy đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hay chất khí (ví dụ, dụng cụ đo lưu lượng, dụng cụ đo mức, áp kế, nhiệt kế), trừ các dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm 90.14, 90.15, 90.28 hoặc 90.32. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9026 Dụng cụ và máy đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hay chất khí (ví dụ, dụng cụ đo lưu lượng, dụng cụ đo mức, áp kế, nhiệt kế), trừ các dụng cụ và thiết bị thuộc nhóm 90.14, 90.15, 90.28 hoặc 90.32.
      902610 Để đo hoặc kiểm tra lưu lượng hoặc mức của chất lỏng:
             90261010 Dụng cụ đo mức sử dụng cho xe có động cơ, hoạt động bằng điện
             90261020 Dụng cụ đo mức sử dụng cho xe có động cơ, không hoạt động bằng điện
             90261030 Loại khác, hoạt động bằng điện
             90261090 Loại khác, không hoạt động bằng điện
      902620 Để đo hoặc kiểm tra áp suất:
             90262010 Máy đo áp suất sử dụng cho xe có động cơ, hoạt động bằng điện
             90262020 Máy đo áp suất sử dụng cho xe có động cơ, không hoạt động bằng điện
             90262030 Loại khác, hoạt động bằng điện
             90262040 Loại khác, không hoạt động bằng điện
      902680 Thiết bị hoặc dụng cụ khác:
             90268010 Hoạt động bằng điện
             90268020 Không hoạt động bằng điện
      902690 Bộ phận và phụ kiện:
             90269010 Sử dụng cho các dụng cụ và thiết bị hoạt động bằng điện
             90269020 Sử dụng cho các dụng cụ và thiết bị không hoạt động bằng điện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in