Phần mở đầu - 8207

Mã HS Việt Nam 8207 - Các dụng cụ cầm tay có thể thay đổi được, có hoặc không có trợ lực, hoặc dùng cho máy công cụ (ví dụ, để ép, dập, đục lỗ, ta rô, ren, khoan, chuốt, phay, cán tiện hay bắt, đóng vít), kể cả khuôn kéo để kéo hoặc ép đùn kim loại, và các loại dụng cụ để khoan đá hoặc khoan đất.

tra cứu mã hs số 8207của Việt Nam là Đối với Các dụng cụ cầm tay có thể thay đổi được, có hoặc không có trợ lực, hoặc dùng cho máy công cụ (ví dụ, để ép, dập, đục lỗ, ta rô, ren, khoan, chuốt, phay, cán tiện hay bắt, đóng vít), kể cả khuôn kéo để kéo hoặc ép đùn kim loại, và các loại dụng cụ để khoan đá hoặc khoan đất.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các dụng cụ cầm tay có thể thay đổi được, có hoặc không có trợ lực, hoặc dùng cho máy công cụ (ví dụ, để ép, dập, đục lỗ, ta rô, ren, khoan, chuốt, phay, cán tiện hay bắt, đóng vít), kể cả khuôn kéo để kéo hoặc ép đùn kim loại, và các loại dụng cụ để khoan đá hoặc khoan đất. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8207 Các dụng cụ cầm tay có thể thay đổi được, có hoặc không có trợ lực, hoặc dùng cho máy công cụ (ví dụ, để ép, dập, đục lỗ, ta rô, ren, khoan, chuốt, phay, cán tiện hay bắt, đóng vít), kể cả khuôn kéo để kéo hoặc ép đùn kim loại, và các loại dụng cụ để khoan đá hoặc khoan đất.
             82071300 Dụng cụ để khoan đá hay khoan đất:Có bộ phận làm việc bằng gốm kim loại
             82071900 Loại khác, kể cả bộ phận
             82072000 Khuôn dùng để kéo hoặc ép đùn kim loại
             82073000 Dụng cụ để ép, dập hoặc đục lỗ
             82074000 Dụng cụ để tarô hoặc ren
             82075000 Dụng cụ để khoan, trừ các loại để khoan đá
             82076000 Dụng cụ để doa hoặc chuốt
             82077000 Dụng cụ để cán
             82078000 Dụng cụ để tiện
             82079000 Các loại dụng cụ khác có thể thay đổi được