Phần mở đầu - 8447

Mã HS Việt Nam 8447 - Máy dệt kim, máy khâu đính và máy tạo sợi cuốn, sản xuất vải tuyn, ren, thêu, trang trí, dây tết hoặc lưới và chần sợi nổi vòng.

tra cứu mã hs số 8447của Việt Nam là Đối với Máy dệt kim, máy khâu đính và máy tạo sợi cuốn, sản xuất vải tuyn, ren, thêu, trang trí, dây tết hoặc lưới và chần sợi nổi vòng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy dệt kim, máy khâu đính và máy tạo sợi cuốn, sản xuất vải tuyn, ren, thêu, trang trí, dây tết hoặc lưới và chần sợi nổi vòng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8447 Máy dệt kim, máy khâu đính và máy tạo sợi cuốn, sản xuất vải tuyn, ren, thêu, trang trí, dây tết hoặc lưới và chần sợi nổi vòng.
      844711 Máy dệt kim tròn:Có đường kính trục cuốn không quá 165 mm:
             84471110 Hoạt động bằng điện
             84471120 Không hoạt động bằng điện
      844712 Có đường kính trục cuốn trên 165 mm:
             84471210 Hoạt động bằng điện
             84471220 Không hoạt động bằng điện
      844720 Máy dệt kim phẳng; máy khâu đính:
             84472010 Hoạt động bằng điện
             84472020 Không hoạt động bằng điện
      844790 Loại khác:
             84479010 Hoạt động bằng điện
             84479020 Không hoạt động bằng điện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in