Phần mở đầu - 8458

Mã HS Việt Nam 8458 - Máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại.

tra cứu mã hs số 8458của Việt Nam là Đối với Máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8458 Máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại.
             84581100 Máy tiện ngang:Điều khiển số
      845819 Loại khác:
             84581910 Có bán kính gia công tiện không quá 300 mm
             84581990 Loại khác
             84589100 Máy tiện khác:Điều khiển số
      845899 Loại khác:
             84589910 Có bán kính gia công tiện không quá 300 mm
             84589990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in